Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Deze wizard verschaft stapsgewijze aanwijzingen voor het ophalen van gegevens uit objecten, blokken en attributen, zoals tekeninggegevens in de actieve tekening of een reeks tekeningen.

Oproepmethoden

DATAEXTRACTION Knop


ac.mouse Lint: tabblad Annotate > paneel Tables > Extract Data
ac.mouse Menu: Tools > Data Extraction
ac.mouse Werkbalk: Modify II

De gegevens worden gebruikt om een gegevensextractietabel te maken in de actieve tekening, of worden in een extern bestand opgeslagen.

Begin
Hier wordt begonnen met het ophalen van gegevens. U hebt de keuze uit de volgende opties: een nieuwe gegevensextractie maken, desgewenst op basis van een sjabloon, of een bestaande gegevensextractie bewerken.Create a new data extraction
Met deze optie maakt u een nieuwe gegevensextractie en slaat u deze op in een DXE-bestand. Als u dit keuzerondje inschakelt, wordt tevens de optie Use previous extraction as a template actief, zodat u een gegevensextractiesjabloon (DXE-bestand) of een attribuutextractie (BLK-bestand) kunt selecteren.

Use previous extraction as a template
Als u dit selectievakje inschakelt, wordt gebruik gemaakt van instellingen die eerder in een gegevensextractie (DXE-bestand) of een attribuutextractiesjabloon (BLK-bestand) zijn opgeslagen. Naarmate u de wizard doorloopt, is elke pagina al ingevuld met de instellingen van het sjabloonbestand. U kunt deze instellingen wijzigen. Klik op de knop [...] om het bestand in een standaarddialoogvenster voor bestandsselectie te selecteren.

Edit an existing data extraction
Met deze optie kunt u een bestaand gegevensextractiebestand (.DXE) wijzigen. Klik op de knop [...] om het gegevensextractiebestand in een standaarddialoogvenster voor bestandsselectie te selecteren.

Define Data Source
Hier geeft u op uit welke mappen en tekeningbestanden gegevens moeten worden opgehaald. U kunt ook objecten in de actieve tekening selecteren als gegevensbron.Data Source

Drawings/Sheet set
Als u deze optie selecteert, worden de knoppen Add Folder en Add Drawings actief voor het opgeven van tekeningen en mappen voor de extractie. De tekeningen en mappen voor de extractie worden weergegeven in het vak Drawing Files.

Include current drawing
Als u dit selectievakje inschakelt, wordt de actieve tekening aan de gegevensextractie toegevoegd. Als er extra tekeningen voor extractie zijn geselecteerd, kan de actieve tekening leeg zijn (geen objecten bevatten).

Select objects in the current drawing
Als u deze optie inschakelt, wordt de knop Select Objects in the Current Drawing actief, zodat u objecten voor gegevensextractie kunt selecteren.

De knop Select Objects
Hiermee wordt de wizard tijdelijk gesloten, zodat u objecten en blokken in de actieve tekening kunt selecteren.

Drawing files and folders
Hier ziet u een lijst met de geselecteerde tekeningbestanden of -mappen. Aangevinkte mappen worden in de extractie opgenomen.

Add Folder

Met deze knop wordt het dialoogvenster Add Folder Options geopend, waar u kunt opgeven welke mappen u aan de gegevensextractie wilt toevoegen.

Add Drawings
Met deze knop wordt het standaarddialoogvenster voor bestandsselectie geopend, waar u kunt opgeven welke tekeningen u aan de gegevensextractie wilt toevoegen.

Remove
Met deze knop kunt u de tekeningen of mappen die in de lijst Drawing files and folders zijn geselecteerd, verwijderen uit de gegevensextractie.

Settings
Met deze knop opent u het dialoogvenster Data Extraction - Additional Settings, waar u instellingen voor gegevensextractie kunt opgeven.

Folders Shortcut Menu
U kunt het snelmenu voor Folders (en de tekeningen in de geselecteerde map) alleen zien nadat u expliciet een map hebt toegevoegd met de knop Add Folder.

Edit Folder Settings
Hiermee wordt het dialoogvenster Add Folder Options weergegeven, waarin u de mappen kunt opgeven die voor gegevensextractie moeten worden gebruikt. Tekeningen in de geselecteerde mappen worden gecontroleerd op gegevenswijzigingen.

Remove
Hiermee wordt de geselecteerde map verwijderd.

Check All

Hiermee worden alle tekeningen geselecteerd die onder de geselecteerde map worden weergegeven.

Uncheck All
Hiermee worden alle tekeningen gewist die onder de geselecteerde map worden weergegeven.

Invert Selection
Hiermee wordt de selectie van de items onder de geselecteerde map omgekeerd.

Select Objects
Hier kunt u opgeven welke typen objecten (blokken en niet-blokken) en tekeninggegevens moeten worden opgehaald.

Geldige objecten zijn standaard geselecteerd. Objecten die niet in de geselecteerde tekening bestaan, zijn niet geselecteerd. Klik op de kolomkop om de sorteervolgorde om te keren. U kunt kolommen breder en smaller maken. Eigenschapgegevens van geselecteerde objecten worden weergegeven op de pagina Select Properties.Objecten

Object
In deze kolom worden alle objecten op naam weergegeven. Blokken worden weergegeven op bloknaam. Niet-blokken worden weergegeven op hun objectnaam.

Display Name
In deze kolom kunt u desgewenst een alternatieve naam voor een object invoeren. De hier opgegeven naam wordt weergegeven in de opgehaalde gegevens. Selecteer een weergavenaam, klik met de rechtermuisknop in de lijst en klik op Edit Display Name.

Type
In deze kolom wordt aangegeven of het object een blok is.

Preview
In dit vak ziet u een voorbeeld van het blok dat in de lijst met objecten is geselecteerd.

Display options

Display all object types
Als u dit selectievakje inschakelt, wordt een lijst met alle objecttypen (blokken en niet-blokken) weergegeven in de objectenlijst. Deze optie is standaard ingeschakeld.

Display blocks only
Als u deze optie selecteert, worden in de lijst met objecten alleen blokken weergegeven.

Display non-blocks only
Als u deze optie selecteert, ziet u in de lijst met objecten alleen objecten die geen blokken zijn.

Display blocks with attributes only
Als u dit selectievakje inschakelt, ziet u in de lijst met objecten alleen blokken die attributen bevatten. Dynamische blokken worden weergegeven als er speciale eigenschappen aan toegewezen zijn (zoals acties en parameters).

Display Objects Currently In-Use Only
Als u deze optie inschakelt, ziet u in de objectenlijst objecten die bestaan in de geselecteerde tekeningen.

Select Properties
Hier kunt u opgeven welke object-, blok- en tekeningeigenschappen moeten worden opgehaald.

Elke rij bevat een eigenschapnaam, de bijbehorende weergavenaam en de categorie.

Klik met de rechtermuisknop op een kolomkop en gebruik de opties in het snelmenu om alle items te selecteren, de selectie van alle items op te heffen, de selectiegroep om te keren of de weergavenaam te bewerken. Klik op de kolomkop om de sorteervolgorde om te keren. U kunt kolommen breder en smaller maken.Properties

Property
Deze kolom bevat objecteigenschappen van objecten die op de pagina zijn geselecteerd. De eigenschappenlijst wordt gefilterd conform de filtercategorieën die zijn geselecteerd. De hier vermelde eigenschappen komen overeen met die in het palet Properties.

Display Name
In deze kolom kunt u desgewenst een alternatieve naam voor een eigenschap invoeren. De hier opgegeven naam wordt weergegeven in de opgehaalde gegevens. Selecteer de weergavenaam van een eigenschap, klik met de rechtermuisknop in de lijst en klik op Edit Display Name.

Category
Deze kolom bevat de categorieën van de respectievelijke eigenschappen. General duidt bijvoorbeeld op gewone objecteigenschappen zoals kleur of laag. Attribute geeft attributen aan die door de gebruiker gedefinieerd zijn. Dynamic geeft eigenschapsgegevens voor dynamisch blokken aan, die door de gebruiker gedefinieerd zijn. De hier vermelde categorieën komen overeen met die in het palet Properties.

Category filter

Lijst met eigenschapscategorieën
Hier ziet u een lijst met categorieën die uit de eigenschappenlijst zijn opgehaald. Als u een categorie uitschakelt, wordt deze categorie niet weergegeven in de eigenschappenlijst. Categorieën zijn onder meer 3D Visualization, Attribute, Drawing, Dynamic Block, General, Geometry, Misc, Pattern, Table en Text.

Snelmenu van eigenschappenraster

Check All
Hiermee worden alle eigenschappen in het eigenschappenraster geselecteerd.

Uncheck All
Hiermee worden alle eigenschappen in het eigenschappenraster gewist.

Invert Selection
Hiermee wordt de selectie van gemarkeerde items in het eigenschappenraster opgeheven en worden alle overige items geselecteerd.

Edit Display Name
Hiermee kunt u de weergavenaam van de geselecteerde eigenschap ter plekke bewerken.

Refine Data
Hier kunt u de structuur van de gegevensextractietabel wijzigen. U kunt kolommen rangschikken en sorteren, resultaten filteren, formulekolommen en voettekstrijen toevoegen, en een koppeling naar gegevens in een Microsoft Excel-werkblad maken.Gegevensraster

Kolommen
Hier worden eigenschappen in kolomindeling weergegeven zoals ze zijn opgegeven op de pagina Select Properties. Klik met de rechtermuisknop op een kolomkop om een snelmenu met opties weer te geven. De kolommen Count en Name worden standaard weergegeven. In de kolomkop worden pictogrammen weergegeven voor ingevoegde formulekolommen en kolommen die uit een Microsoft Excel-werkblad zijn opgehaald.

Combine Identical Rows
Als u dit selectievakje inschakelt, worden identieke records op rij gegroepeerd in de tabel. De kolom Count wordt in dat geval bijgewerkt met de som van alle samengevoegde objecten.

Show count column
Als u dit selectievakje inschakelt, wordt de kolom Count in het raster weergegeven.

Show name column
Als u dit selectievakje inschakelt, wordt de kolom Name in het raster weergegeven.

Link External Data
Met deze knop opent u het dialoogvenster Link External Data, waar u een koppeling tussen de opgehaalde tekeninggegevens en gegevens in een Excel-werkblad kunt maken.

Sort Columns Options
Hiermee opent u het dialoogvenster Sort Columns, waar u gegevens in meerdere kolommen kunt sorteren.

Full Preview
Wanneer u op deze knop klikt, wordt in het tekstvenster een volledig voorbeeld van de uiteindelijke uitvoer weergegeven, inclusief gekoppelde externe gegevens. Het schermvoorbeeld kan alleen bekeken worden.

Snelmenu van kolommen

Sort Descending
Hiermee worden kolomgegevens in aflopende volgorde gesorteerd.

Sort Ascending
Hiermee worden kolomgegevens in oplopende volgorde gesorteerd.

Sort Column Options
Hiermee opent u het dialoogvenster Sort Columns, waar u gegevens in meerdere kolommen kunt sorteren.

Rename Column
Hiermee kunt u de geselecteerde kolomnaam ter plekke bewerken.

Hide Column
Hiermee wordt de geselecteerde kolom verborgen.

Show Hidden Columns
Hiermee wordt de verborgen kolom weergegeven. Er is een vervolgmenu met de optie Display All Hidden Columns.

Set Column Data Format
Hiermee opent u het dialoogvenster Set Cell Format, waar u een gegevenstype voor cellen in de geselecteerde kolom kunt instellen.

Insert Formula Column
Hiermee opent u het dialoogvenster Insert Formula Column, waar u de formule kunt opgeven die u in de tabel wilt invoegen. De formulekolom wordt rechts van de geselecteerde kolom ingevoegd. Een bestaande formulekolom kan niet als een waarde voor een andere formulekolom gebruikt worden.

Edit Formula Column
Hiermee opent u het dialoogvenster Edit Formula Column. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer een formulekolom is geselecteerd.

Remove Formula Column
Hiermee verwijdert u de geselecteerde formulekolom. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer een formulekolom is geselecteerd.

Combine Record Mode
Hiermee worden numerieke gegevens in de geselecteerde kolom als afzonderlijke waarden weergegeven of worden identieke eigenschapsrijen tot één rij samengevouwen en wordt de som van alle numerieke gegevens in de geselecteerde kolom weergegeven. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer het selectievakje Combine identical rows is ingeschakeld en de geselecteerde kolom numerieke gegevens bevat.

Show count column
Hiermee wordt de kolom Count weergegeven, met de hoeveelheid van elke eigenschap.

Show name column
Hiermee wordt de kolom Name weergegeven, met de naam van elke eigenschap.

Insert Totals Footer
Met deze opdracht opent u een vervolgmenu met de opties Sum, Max, Min en Average. Hiermee maakt u een voettekstrij voor de geselecteerde kolom die onder alle gegevensrijen wordt geplaatst en waarden op basis van de geselecteerde rekenkundige functie bevat. Deze optie is alleen beschikbaar voor kolommen die een numeriek gegevenstype hebben.

Sum
Hiermee wordt de som van alle waarden in de geselecteerde kolom weergegeven in een voettekstrij.

Max
Hiermee wordt de maximumwaarde van de geselecteerde kolom weergegeven in een voettekstrij.

Min
Hiermee wordt de minimumwaarde van de geselecteerde kolom weergegeven in een voettekstrij.

Average
Hiermee wordt de gemiddelde waarde van de geselecteerde kolom weergegeven in een voettekstrij.

Remove Totals Footer
Hiermee verwijdert u de voettekst met totalen. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer er een voettekstrij is.

Filter Options
Hiermee opent u het dialoogvenster Filter Column, waar u filtervoorwaarden voor de geselecteerde kolom kunt opgeven.

Reset Filter
Hiermee herstelt u het standaardfilter voor de geselecteerde kolom.

Reset All Filters
Hiermee herstelt u standaardfilters voor alle kolommen die filters hebben.

Copy to Clipboard
Hiermee kopieert u alle gegevenscellen, inclusief kolomnamen, naar het Klembord.

Choose Output
Hier kunt u het uitvoertype voor de opgehaalde gegevens opgeven.Output Options

Insert data extraction table into drawing
Hiermee maakt u een tabel waarin de opgehaalde gegevens zijn ingevuld. Wanneer u op de pagina Finish op Finish klikt, wordt u gevraagd de tabel in de actieve tekening in te voegen.

Output data to external file
Hiermee maakt u een gegevensextractiebestand. Klik op de knop [...] om de bestandsindeling te selecteren in een standaarddialoogvenster voor bestandsselectie. Beschikbare bestandsindelingen zijn XLS (Microsoft Excel), CSV (indeling met komma's als scheidingstekens), MDB (Microsoft aanmeldingsnaam) en TXT (indeling met tabs als scheidingstekens). Het externe bestand wordt gemaakt wanneer u op de pagina Finish op de knop Finish klikt.

Het maximum aantal kolommen dat naar een XLS- en MDB-bestand kan worden geëxporteerd, is 255.

Table Style
Hier kunt u instellingen voor de weergave van de gegevensextractietabel opgeven. Deze pagina wordt alleen weergegeven als AutoCAD Table is geselecteerd op de pagina Choose Output.Table Style

Select the table style to use for the inserted table
Hier geeft u de stijl van de tabel op. Klik op de knop Table Style om het Dialoogvenster Table Style te openen, of selecteer een tabelstijl in de vervolgkeuzelijst die in de tekening is gedefinieerd.

Formatting and Structure

Use table in table style for label rows
Als u deze optie selecteert, wordt een gegevensextractietabel gemaakt met bovenaan een reeks rijen met labelcellen en onderaan een reeks labelrijen met koptekst- en voettekstcellen. De opgehaalde gegevens worden ingevoegd tussen de labelrijen boven en onder aan de tabel. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer de geselecteerde tabelstijl een sjabloontabel bevat.

Manually setup table
Als u deze optie selecteert, kunt u handmatig een titel invoeren en de stijl voor de titel-, kop- en gegevenscellen opgeven.

Enter a Title for Your Table
Hier kunt u een titel voor de tabel opgeven. Deze rij wordt niet overschreven wanneer de tabel bijgewerkt wordt. De standaardtabelstijl, STANDARD, bevat een titelrij. Als de geselecteerde tabelstijl geen titelrij bevat, is deze optie niet beschikbaar.

Title cell style
Hier kunt u de stijl voor de titelcel opgeven. Klik op de vervolgkeuzelijst om een titelcelstijl te selecteren die in de geselecteerde tabelstijl is gedefinieerd.

Header cell style
Hier kunt u de stijl voor de veldnamenrij opgeven. Klik op de vervolgkeuzelijst om een celstijl te selecteren die in de geselecteerde tabelstijl is gedefinieerd.

Data cell style
Hier kunt u de stijl voor gegevenscellen opgeven. Klik op de vervolgkeuzelijst om een celstijl te selecteren die in de geselecteerde tabelstijl is gedefinieerd.

Use property names as additional column headers
Als u dit selectievakje inschakelt, worden kolomkoppen toegevoegd en wordt de weergavenaam (Display Name) als veldnamenrij gebruikt.

Voorbeeldweergave
Geeft een schermvoorbeeld van de tabellay-out weer. Als de tabelstijl geen titelrij of veldnamenrij bevat, worden deze niet weergegeven.

Finish
Hier wordt het ophalen van objecteigenschapsgegevens voltooid en wordt het uitvoertype gemaakt dat op de pagina Choose Output is opgegeven. Als in het dialoogvenster Link External Data instellingen voor het koppelen van gegevens en het vergelijken van kolommen met een Excel-werkblad zijn gedefinieerd, worden de geselecteerde gegevens in het werkblad eveneens opgehaald.

Als de optie Insert data extraction table op de pagina Choose Output is geselecteerd, wordt u gevraagd de tabel in de tekening in te voegen wanneer u op Finish klikt.

Als de optie Output data to external file is geselecteerd, worden de opgehaalde gegevens in het opgegeven bestandstype opgeslagen.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding