Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hiermee wordt bematingstekst verplaatst en geroteerd en wordt de bematingslijn verplaatst.

Oproepmethoden

DIMTEDIT Knop
ac.mouse Lint: tabblad Annotate > paneel Dimensions > Text Angle
ac.mouse Menu: Dimension > Align Text > Angle
ac.mouse Werkbalk: Dimension

De overeenkomstige opdracht waarmee de bematingstekst wordt bewerkt en de extensielijnhoek wordt gewijzigd, is DIMTEDIT.

Lijst met prompts

De volgende prompts worden weergegeven.

Select dimension: Selecteer een bematingsobject

U wordt gevraagd de nieuwe locatie voor de bematingstekst op te geven.

Specify new location for dimension text or [Left (linkeraanzicht)/Right (rechteraanzicht)/Gecentreerd/Home/Angle]: geef een punt op of voer een optie in

Location for Dimension Text
Hiermee wordt de locatie van de bematingstekst dynamisch bijgewerkt terwijl u deze versleept. Gebruik het tabblad Text in het dialoogvenster New, Modify, and Override Dimension Style om te bepalen of tekst boven, onder of in het midden van de maatlijn wordt weergegeven.
Left (linkeraanzicht)

Hiermee lijnt u de bematingstekst links uit op de maatlijn.

Deze optie werkt alleen bij lineaire bematingen, radiusbematingen en diameterbematingen.Right (rechteraanzicht)
Hiermee lijnt u de bematingstekst rechts uit op de maatlijn.

Deze optie werkt alleen bij lineaire bematingen, radiusbematingen en diameterbematingen.Gecentreerd
Hiermee centreert u de bematingstekst op de maatlijn.

Deze optie werkt alleen bij lineaire bematingen, radiusbematingen en diameterbematingen.Home
Hiermee verplaatst u de bematingstekst naar de standaardpositie.

Bijvoorbeeld:Angle
Hiermee wijzigt u de hoek waaronder de bematingstekst wordt weergegeven.

De hartpunt van de tekst verandert niet. Als de tekst wordt verplaatst of de bemating opnieuw wordt gegenereerd, blijft de richting die op de teksthoek is gebaseerd, ongewijzigd. Als u een hoek van 0 graden opgeeft, wordt de tekst in de standaardrichting geplaatst.

De teksthoek wordt gemeten vanaf de X-as van het UCS.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding