Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hierin kunt u het type conversiepakket opgeven dat is gekoppeld aan de geselecteerde conversie-instelling samen met de locatie en unieke opties.

modify conversion set-up


Lijst met opties

Conversion Package Type
Hier kunt u het type en de locatie van de geselecteerde conversie-instelling opgeven.

In-place (Overwrite Files)
Hiermee maakt u een conversiepakket van niet-gecomprimeerde bestanden die de bestaande bestanden in de oorspronkelijke map vervangen.

Folder (Set of Files)
Hiermee maakt u een conversiepakket van niet-gecomprimeerde bestanden in een nieuwe of bestaande map.
Self-extracting Executable (*.exe)

Hiermee maakt u een conversiepakket van bestanden in de vorm van een gecomprimeerd uitvoerbaar bestand dat zichzelf uitpakt. Als u dubbelklikt op het resulterende EXE-bestand, wordt het conversiepakket gedecomprimeerd en worden de bestanden in de door u opgegeven maplocatie teruggeplaatst.

Zip (*.zip)
Hiermee maakt u een conversiepakket van bestanden in de vorm van een gecomprimeerd ZIP-bestand.

File Format

Hier geeft u op naar welke bestandsindeling alle tekeningen in een conversiepakket moeten worden geconverteerd. U kunt een indeling voor tekeningbestanden kiezen in de vervolgkeuzelijst.

Maintain Visual Fidelity for Annotative Objects
Hiermee geeft u op of tekeningen met visuele precisie worden opgeslagen voor annotatieve objecten. Annotatieve objecten kunnen meerdere schaalweergaven hebben. Annotatieve objecten worden opgesplitst, en schaalweergaven worden op afzonderlijke lagen opgeslagen onder namen die zijn gebaseerd op de oorspronkelijke laag, gevolgd door een nummer.

Conversion File Folder
Hier geeft u de locatie op waar het conversiepakket wordt gemaakt. Hier worden de laatste negen locaties weergegeven waarin conversiepakketten zijn gemaakt. Als u een nieuwe locatie wilt opgeven, klikt u op Browse en zoekt u de gewenste locatie. Als dit veld niet wordt gewijzigd, wordt het conversiebestand gemaakt in de map die het eerst gespecificeerde tekeningbestand bevat. Als het een set tekenbladen betreft, wordt het conversiebestand gemaakt in de map die het bestand met gegevens uit de set tekenbladen (DST) bevat.

Browse [...]
Hiermee opent u een standaarddialoogvenster voor het selecteren van bestanden waarin u naar de locatie kunt gaan waar het conversiepakket moet worden gemaakt.

Conversion File Name
Hier geeft u de methode op waarmee het conversiepakket van een naam wordt voorzien. De standaardnaam van het conversiepakket wordt hier weergegeven. Deze optie is niet beschikbaar als het type conversiepakket op Folder is ingesteld.

Prompt for a File Name
Hiermee geeft u een standaarddialoogvenster voor het selecteren van bestanden weer waarin u de naam van het conversiepakket kunt invoeren.

Overwrite if Necessary
Gebruikt een logische standaardbestandsnaam. Als de bestandsnaam al bestaat, wordt het bestaande bestand automatisch overschreven.

Increment File Name if Necessary
Gebruikt een logische standaardbestandsnaam. Als de bestandsnaam al bestaat, wordt er een getal aan toegevoegd. Dit getal wordt telkens wanneer er een nieuw conversiepakket wordt opgeslagen, verhoogd.

Path Options

Hier vindt u opties voor het ordenen van de bestanden en mappen die in het conversiepakket worden opgenomen.

Use Organized Folder Structure

Hiermee dupliceert u de mapstructuur voor de bestanden die worden geconverteerd. De hoofdmap is de map op het hoogste niveau binnen een hiërarchische mapstructuur.

U dient het volgende in overweging te nemen:
  • Relatieve paden blijven ongewijzigd. Relatieve paden buiten de bronmap behouden tot één niveau van het mappad boven hen, en worden in de hoofdmap geplaatst.
  • Volledige (absolute) paden binnen de hoofdmapstructuur worden geconverteerd naar relatieve paden. Volledige paden buiten de bronmap behouden tot één niveau van het mappad boven hen, en worden in de hoofdmap geplaatst.
  • Volledige paden buiten de hoofdmapstructuur worden naar No Path geconverteerd, en naar de hoofdmap of een map binnen de hoofdmapstructuur verplaatst.
  • Indien nodig wordt er een map Fonts gemaakt.
  • Indien nodig wordt er een map PlotCfgs gemaakt.
  • Indien nodig wordt er een map SheetSets gemaakt waarin alle ondersteunende bestanden voor sets van tekenbladen bewaard kunnen worden. Het bestand met gegevens uit de set tekenbladen (DST) wordt echter in de hoofdmap geplaatst.
Opmerking: Deze optie is niet beschikbaar als u een conversiepakket op een internetlocatie opslaat.

Source Root Folder
Hier is de bronmap gedefinieerd voor relatieve paden van tekeningafhankelijke bestanden, zoals xref's. De bronmap bevat ook het bestand met gegevens uit de set tekenbladen (DST) wanneer een set tekenbladen wordt geconverteerd.

Browse [...]
Hiermee opent u een standaarddialoogvenster voor het selecteren van bestanden waarin u naar de locatie kunt gaan waar het conversiepakket moet worden gemaakt.

Place All Files in One Folder
Alle bestanden worden in één gespecificeerde doelmap geïnstalleerd wanneer het conversiepakket wordt geïnstalleerd.

Keep Files and Folders As Is
Hiermee blijft de mapstructuur van alle bestanden in het conversiepakket behouden, zodat het pakket gemakkelijker op een ander systeem kan worden geïnstalleerd. Deze optie is niet beschikbaar als u een conversiepakket op een internetlocatie opslaat.

Actions
Create backup (*.bak) Files
Er worden reservekopiebestanden (*.bak) gemaakt tijdens de conversie. Deze optie is alleen actief wanneer Conversion Package Type is ingesteld op In-place (Overwrite Files).

Convert Digitally Signed Files
Hiermee bepaalt u of digitaal ondertekende tekeningen worden geconverteerd.

Check and Fix Errors
Als deze optie is ingeschakeld, worden tekeningen gecontroleerd op eventuele fouten. Tekeningen worden automatisch hersteld als er fouten worden aangetroffen. Stel Default Plotter in op None om de printer/plotter-instelling in het conversiepakket op None in te stellen. Uw lokale instellingen voor de printer/plotter zijn meestal niet relevant voor de ontvanger.

Bind External References

Hiermee opent u een standaarddialoogvenster voor het selecteren van bestanden waarin u naar de locatie kunt gaan waar het conversiepakket moet worden gemaakt.

Prompt for Password
Hiermee opent u het dialoogvenster Archive - Set Password voordat de conversie wordt voltooid, waarin u een wachtwoord kunt opgeven voor uw conversiepakket.

Replace Page Setups

Pagina-instellingen die zijn opgegeven in de tekeningen die u wilt converteren, kunnen worden vervangen door een pagina-instelling uit een andere tekening. Als deze optie is ingeschakeld, wordt de knop Page Setups beschikbaar.

Page Setups

Hiermee opent u het dialoogvenster Page Setups waarin u een tekening kunt selecteren die een pagina-instelling bevat die op de geconverteerde tekeningen moet worden toegepast.

Conversion Setup Description

Voer een beschrijving in voor de conversie-instelling. Deze beschrijving wordt in het dialoogvenster DWG Convert en het dialoogvenster Conversion Setups weergegeven onder de lijst met conversie-bestandsinstellingen. U kunt elke conversie-instelling in de lijst selecteren om de beschrijving ervan weer te geven.
SketchUp Pro - Stunt aanbieding