Heeft u een AutoCAD vraag?

Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken!

Ga naar het onderwerp en stel uw vraag onderaan de pagina.

Hiermee worden de gegevens uit een DGN-bestand in een nieuw DWG-bestand geïmporteerd.

Oproepmethoden
DGNIMPORT

Het dialoogvenster Import DGN File (een standaarddialoogvenster voor bestandsselectie) wordt weergegeven. Nadat u een DGN-bestand hebt geselecteerd, wordt het dialoogvenster Import DGN Settings weergegeven.

Als u -dgnimport achter de opdrachtprompt typt, worden er opties weergegeven.

Zie de Conversietabel voor DGNIMPORT voor specifieke details over het bereik dat het importeren van MicroStation-objecten en andere gegevens heeft.

Zie de DGNIMPORT-tabel voor toewijzing van eenheden voor specifieke details over eenhedenconversie tijdens import van MicroStation-objecten.
Opmerking
Het type plotstijltekening (kleurafhankelijk of benoemd) is gebaseerd op de waarde van PSTYLEPOLICY.

Dialoogvenster Import DGN Settings
Hiermee worden de importinstellingen voor een DGN-bestand opgegeven.

ImportDGNSettings

Oproepmethoden

Knop
Menu: menu Application OpenDGN File

Lijst met opties

De volgende opties worden weergegeven:

Select a Design Model from the DGN file
Het door u geselecteerde DGN-ontwerpmodel wordt geïmporteerd in het werkvlak van uw actieve DWG-bestand.

V8 DGN-bestanden bevatten misschien meerdere ontwerp- en tekenbladmodellen. Een DGN-ontwerpmodel is equivalent met een werkvlak, en een DGN-ontwerpmodel is equivalent met een papierkader. Aangezien een DWG-bestand slechts één werkvlak kan hebben, moet u het ontwerpmodel in het te importeren DGN-bestand selecteren.

Als een ontwerpmodel wordt geselecteerd en hiernaar in een tekenbladmodel wordt verwezen, wordt het tekenbladmodel ook als een of meer lay-outs in het DWG-bestand geconverteerd. Alleen de tekenbladmodellen die naar het primaire ontwerpmodel verwijzen, worden geïmporteerd. Deze tekenbladmodellen worden geconverteerd naar papierkaderlay-outs, met lay-outvensters waarin elke referentie naar het primaire ontwerpmodel wordt weergegeven.

External DGN References
Hier bepaalt u hoe DGN-referenties in een DWG-omgeving worden verwerkt.

DGN-bestanden worden als referenties ondersteund. Deze bestandstypen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de volgende extensies: .dgn, .dwg,.cel,.s,.h, .cgm,.rdl,.d. DXF-bestanden worden echter niet ondersteund en worden genegeerd.

Translate References to DWG Xrefs
Alle DGN-ontwerpmodellen waarnaar wordt verwezen, inclusief geneste referenties, worden geconverteerd naar afzonderlijke DWG-bestanden en als referentietekeningen aan het werkvlak gekoppeld.

De geneste relaties van deze referenties blijven behouden. DGN-ontwerpmodelreferenties die naar het primaire DGN-ontwerpmodel verwijzen, ook wel kringverwijzingen genoemd, worden verwerkt door een aparte DWG-kopie van het DGN-ontwerpmodel te maken en deze als referentietekening aan het primaire DWG-bestand te koppelen. Ontwerpmodelreferenties naar tekenbladmodellen, en tekenbladmodelreferenties naar andere tekenbladmodellen worden niet ondersteund en worden genegeerd. Voor de DWG-referentiebestanden worden unieke namen gegenereerd door de modelnaam achter de naam van het ontwerpbestand te plaatsen, met een koppelstreepje (-) als scheidingsteken. De resulterende DWG-bestandsnamen worden zo nodig afgekapt, en mogelijk worden een of meer tekens aan het eind van de bestandsnaam door cijfers vervangen om de naam uniek te maken.

Met de volgende set opties kunt u kiezen of u referentiebestanden wilt overshrijven:

  • Prompt to Overwrite
  • Overwrite without Prompting
  • Do Not Overwrite

Opmerking
Als een hostmap alleen-lezen is, worden DWG-xref's in de map Mijn documenten (Windows XP) of Documenten (Windows Vista) gemaakt.

Ignore All External References
DGN- en DWG-referentiebestanden die extern zijn aan het opgegeven DGN-bestand, worden niet opgenomen in het resulterende DWG-bestand.

Als het DGN-bestand verwijzingen naar zichzelf of verwijzingen naar andere ontwerpmodellen in het DGN-bestand bevat, worden deze verwijzingen ook opgenomen.
Attach as DGN Underlay

Alle DGN-referentietekeningen in het DGN-bestand worden als DGN-underlays in het resulterende DWG-bestand geïmporteerd. DWG-referentiebestanden blijven na import referentietekeningen.
OpmerkingTijdens het uitvoeren van dit proces worden nieuwe DWG-bestanden gemaakt. Deze nieuwe bestanden worden niet automatisch verwijderd.

Conversion Units
Selecteer de juiste conversie-eenheden voor de conversie. Het geïmporteerde DGN-bestand bevat werkeenheden (Engels of metrisch) genaamd master units (basiseenheden) en sub units (subeenheden). De geselecteerde werkeenheden (basiseenheden of subeenheden) worden een voor een geconverteerd naar DWG-eenheden.

Master Units
Hiermee geeft u op dat één basiseenheid van het geïmporteerde DGN-bestand moet worden geconverteerd naar één DWG-tekeneenheid.

Sub Units
Hiermee geeft u op dat één subeenheid van het geïmporteerde DGN-bestand moet worden geconverteerd naar één DWG-tekeneenheid.

Opmerking
De basis- en subeenheden van het geselecteerde DGN-bestand worden ter referentie naast de knoppen weergegeven.

Explode Text Node to Text Elements
Tekstknooppuntelementen (text node elements) in een DGN-bestand zijn meerdere tekstregels die als één element zijn opgeslagen, en lijken op MTEXT-objecten. Selecteer deze optie om tekst die een pad volgt, te behouden.

Als deze optie uitgeschakeld is, worden meerdere tekstregels gehandhaafd als één alineatekstobject.

Is deze optie uitgeschakeld, dan worden meerdere tekstregels in afzonderlijke tekstobjecten opgesplitst. Selecteer deze optie om visuele precisie te handhaven bij het importeren van een DGN-bestand met tekst die op een gebogen pad is gemaakt. Het eerste teken bepaalt de locatie en rotatie van het tekstobject.

Translate DGN Properties to DWG Properties
Hiermee wordt de toewijzingsset-up geselecteerd en beheerd die voor de actieve DGN-import wordt gebruikt.

Select Mapping Setup
Hier worden de gedefinieerde toewijzingsset-ups weergegeven.

Standard is de standaard toewijzingsset-up waarbij gegevens worden geëxtraheerd uit de tekening die wordt geëxporteerd, en een automatische toewijzing op DGN-lagen, -lijntypen, -lijndiktes en -kleuren wordt toegepast, zoals in het toewijzingsvoorbeeld wordt weergegeven.

Setup Description
Hier wordt de beschrijving van de geselecteerde toewijzingsset-up weergegeven.

Mapping Setups
Hiermee wordt het dialoogvenster DGN Mapping Setups geopend, waarin u nieuwe toewijzingsset-ups kunt maken en bestaande toewijzingsset-ups kunt hernoemen, wijzigen of verwijderen (zie DGNMAPPING).

Mapping Preview for Setup: Standard
Hier worden alle eigenschappen weergegeven van zowel het geïmporteerde DGN-bestand in de DGN-kolom, als de geselecteerde toewijzingsset-up in de DWG-kolom.
Opmerking
De eigenschappen van referentiebestanden worden niet weergegeven in een toewijzingsvoorbeeld.

Zie de Conversietabel voor DGNIMPORT voor specifieke details over het bereik dat het importeren van
MicroStation-objecten en andere gegevens heeft.
Zie de DGNIMPORT-tabel voor toewijzing van eenheden voor specifieke details over eenhedenconversie tijdens import van MicroStation-objecten.

-DGNIMPORT

Als u -dgnimport typt achter de opdrachtprompt, worden de volgende prompts weergegeven.

Lijst met prompts

De volgende prompts worden weergegeven.

Enter filename for DGN Import: geef het pad en de bestandsnaam van het DGN-bestand op

Enter name of model or [?] : voer de naam in van het ontwerpmodel in het DGN-bestand, typ ? om alle ontwerpmodellen weer te geven, of druk op Enter

Specify conversion units [Master/Sub] : typ m of s, of druk op Enter

Specify mapping setup or [?] : geef toewijzingsset-up op, of typ ? om filteropdracht te specificeren
TipMaak een script met behulp van -DGNIMPORT om DGN-bestanden als batch te importeren.

Filename
Bestandsnamen mogen maximaal 255 tekens lang zijn en kunnen letters, cijfers en spaties bevatten, evenals speciale tekens die niet door Microsoft Windows of dit programma worden gebruikt.

Teneinde fouten te voorkomen wanneer u een bestandsnaam invoert, is het raadzaam het DGN-bestand en -pad als volgt op te geven:

pad\bestandsnaam.dgn

or

“pad\bestandsnaam.dgn”

Als u een geldig DGN-bestand invoert zonder bestandsextensie, zal het programma de extensie toevoegen en naar het bestand zoeken.

? - List of Design Models

Toont alle ontwerpmodellen in het DGN-bestand.

Units
Hiermee kunt u een waarde voor tekeneenheden opgeven waarmee het DGN-bestand geschaald zal worden.

Mapping Setups
Hiermee kunt u de toewijzingsset-up van het geselecteerde ontwerpmodel opgeven.

?
Nadat u een filter hebt opgegeven, wordt er een lijst weergegeven met beschikbare toewijzingsset-ups voor import die aan het filter voldoen, en wordt er een nieuwe prompt weergegeven.

SketchUp Pro - Stunt aanbieding